08:00-17:00 között
Rendeljen nagyobb mennyiségben!
Gyors és ingyenes árajánlat
10% kedvezmény
minden első rendelésnél
0
Fejezze be a vásárlást ! Folytassa onnan, ahol abbahagyta.

Jogi információk

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 - Szerződő felek

A szolgáltatást nyújtó: Rajapack Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Rajapack Kft.”)

székhely: 1117 Budapest, Október 23.-a utca 8-10. 4.em. 420-as iroda

postacím: 1117 Budapest, Október 23.-a utca 8-10. 4.em. 420-as iroda

cégjegyzékszám: 01 09 387720,

adószám: 27188835-2-42,

nyilvántartós hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

e-mail: info@rajapack.hu

honlap: www.rajapack.hu

telefon: 06 1 700 10 30

a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/ amely a jelen Általános Szerződési Feltételeknek (a továbbiakban: „ÁSZF”) megfelel és a szolgáltatást nyújtóval az általa nyújtott és a jelen ÁSZF-ben megjelölt tevékenység során kapcsolatba kerül.

2 - Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF részét képezi a Rajapack Kft. és a Megrendelő között létrejött valamennyi kereskedelmi kapcsolatnak. Korlátozás és fenntartás nélkül kell alkalmazni a Rajapack Kft. és a Megrendelő között létrejött valamennyi üzleti kapcsolatra, függetlenül a Megrendelő dokumentumaiban szereplő esetleges kikötésektől, és különösen az általános szerződési feltételeitől.

A Rajapack Kft. kereskedelmi kapcsolatai során elsődlegesen a Rajapack Kft. által eladásra kínált Termékek (a továbbiakban: „Termék”) papíralapú és elektronikus katalógusokban, valamint a weboldalon (a továbbiakban együtt: „Katalógus”) szerepelő Termékek megrendelésre történő elkészítése, legyártása és a Megrendelő részére történő eljuttatása történik.

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rajapack Kft.-re, valamint a Rajapack Kft. által nyújtott valamennyi szolgáltatást igénybe vevő Megrendelőre.

Az ÁSZF időbeli hatálya kiterjed valamennyi, az adott ÁSZF hatálya alatt a Rajapack Kft. és a Megrendelő között létrejött üzleti kapcsolatra.

3 - Az ÁSZF közlése és elfogadása

A Rajapack Kft. mindenki számára hozzáférhető és érthető módon közzéteszi Az ÁSZF hatályos szövegét teljes terjedelemben, így a jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:78. § szakasza alapján a Rajapack Kft. és a Megrendelő között létrejött valamennyi üzleti kapcsolat részévé válik.

Az ÁSZF-et szisztematikusan eljuttatjuk minden olyan Megrendelő részre, aki kéri, annak érdekében, hogy leadhassa megrendelését a Rajapack Kft.- hoz.

Bármely Termékmegrendelés a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF elfogadását jelenti.

A Rajapack Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelővel folytatott tárgyalások függvényében eltérjen a jelen ÁSZF egyes kikötéseitől Különleges értékesítési feltételek meghatározása mellett.

4 - A rendelés módja és menete

4.1 A jelen ÁSZF alkalmazásában leadott megrendeléseknek az alábbi információkat kell tartalmazniuk

 • A megrendelés dátuma,
 • A Megrendelő cégneve,
 • A megrendelt termékek referenciaszámai,
 • A megrendelt Termékek mennyisége és megnevezése,
 • Rendelés mennyisége,
 • Pontos szállítási cím,
 • Szállítási kapcsolattartó és telefonos elérhetőségei,
 • Számlázási cím,
 • A Megrendelő és a címzett elérhetőségei (telefonszámok és e-mail cím),
 • Kívánt szállítási határidő.

4.2 A megrendeléseket az alábbi módon lehet leadni

 • Interneten a www.rajapack.hu oldalon,
 • E-business megoldásainkon keresztül, amelyek feltételeit az alábbiakban részletezzük,
 • E-mailben: info@rajapack.hu
 • Telefonon: 06 1 700 10 30
 • Postán a Rajapack Kft. címére: 1117 Budapest, Október 23.-a utca 8-10. 4 em. 458-as iroda

A szerződés csak azt követően jön létre, hogy a Rajapack Kft. kifejezetten írásban - e-mail útján – megküldött megrendelés megerősítésével (a továbbiakban: „Megrendelés átvételi elismervény”) elfogadja a Megrendelő megrendelését, biztosítva különösen a kért Termékek rendelkezésre állását.

A megrendelés elfogadása a Megrendelő által a megrendelésben megadott e-mail címre küldött e-mail útján kerül megerősítésre.

A weboldalunkon keresztül leadott megrendelések esetén a megrendelés nyilvántartásba vételére azt követően kerül sor, hogy a Megrendelő az erre a célra szolgáló négyzet bejelölésével elfogadta a jelen ÁSZF-et, valamint az ÁÉF-et, továbbá a Rajapack Kft. érvényesítette a megrendelést.

A Rajapack Kft. informatikai rendszerében rögzített adatok a Megrendelővel kötött tranzakciók bizonyítékául szolgálnak. A Rajapack Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy töröljön vagy elutasítson minden olyan Megrendelőtől kapott megrendelést, akivel/ amellyel egy korábbi megrendelés kifizetésével kapcsolatban probléma vagy vita merült fel.

E-business megoldások

A Rajapack Kft. olyan e-business megoldásokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a Termékek kényelmes és leggyorsabb megrendelését. Ezek a megoldások az alábbiak:

 • MyRajaShop: a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, személyre szabott, ingyenes magán weboldal;
 • A Megrendelő információs rendszerében tárolt Katalógus;
 • A „punch out” megoldás: a Megrendelő ERP-jén keresztül elérhető katalógus;
 • Az önkiszolgáló e-business megoldás.

E szolgáltatás biztosításának feltételeit és szabályait külön kérésre közöljük.

5. Fizetési feltételek

A Termék ára azonnal fizetendő, de legkésőbb a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül.

A Rajapack Kft. elektronikus számlát állít ki. Ezek a számlák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 168. § (1)-(2) bekezdések, valamint a 259. § 5. pontja alapján eredeti számláknak minősülnek. Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja a számlák elektronikus formában történő átvételét.

A fizetés az alábbi módon történhet:

 • banki átutalással, ha van ügyfélszámlája, a számlán feltüntetett banki azonosító adatok megadásával,
 • CB, MasterCard®, Visa® bankkártyával, közvetlenül online a honlapunkon vagy telefonos applikáción
 • Paypal® fiókján keresztül. Ha szeretne többet megtudni erről a szolgáltatásról, kattintson https://www.paypal.com/hu/home

Minden egyéb fizetési mód esetén szíveskedjék felvenni a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a 06 1 700 1261 számon.

A teljesített fizetések csak az esedékes összegek tényleges beérkezése után tekinthetőek véglegesnek.

A Ptk. 6:155. § (1) bekezdésének megfelelően, amennyiben a Megrendelő a fent meghatározott határidőn túl, késedelmesen fizeti ki az esedékes összegeket, a Rajapack Kft. automatikusan és a törvény erejénél fogva a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke szerinti késedelmi kamatra jogosult, minden formalitás vagy előzetes értesítés nélkül.

A fenti fizetési feltételek be nem tartása esetén a Rajapack Kft. fenntartja magának a jogot arra is, hogy felfüggessze vagy törölje a Megrendelő folyamatban lévő megrendeléseinek leszállítását, vagy felfüggessze saját kötelezettségei teljesítését.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 40 euró összegű behajtási költségátalányt köteles fizetni. A Rajapack Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy az igazoló dokumentumok bemutatása ellenében további kártérítést kérjen a Megrendelőtől, ha a ténylegesen felmerült behajtási költségek meghaladják ezt az összeget.

6. Árak, árengedmények és visszatérítések

A webáruházban megadott árakat nettó árakként jelenítjük meg minden esetben, ha "Vállalat"-ra állítja a profilt. "Magánszemélyként" történő vásárlás esetén az eladási árakat bruttó árakként tüntetjük fel minden esetben. Az árak változhatnak a nyersanyagárak kivételes változásai, az időben korlátozott promóciós ajánlatok és/vagy a környezetvédelmi vagy egyéb adószabályok változása esetén. Minden árunkat forintban adunk meg.
A Megrendelő engedményekben és visszatérítésekben részesülhet a Rajapack Kft. termékeinek áraiból az egy alkalommal és egy helyen/helyre beszerzett vagy leszállított mennyiségek függvényében, vagy megrendeléseinek rendszerességétől függően.

A 45/2014. kormányrendelet alapján indokolás nélküli elállási jog illeti meg a megrendelőt, mely attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi. 
A törvényben előírt 14 napos visszaküldési időszak az áru átvételének napján lép hatályba. Tehát, ha Ön például csütörtökön megrendel egy terméket webáruházunkban, és következő hét keddén veszi át, akkor a 14 napos időszak a keddi napon lép hatályba és a következő 14 naptári napig tart. Ha ennek az időszaknak a vége munkaszüneti napra vagy hétvégére esik, a következő munkanapot tekintjük érvényességének utolsó napjának.
Az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben az info@rajapack.hu címen vagy postai levélben) köteles az eladónak bejelenteni. A visszaküldött terméket lehetőség szerint az eredeti csomagolásában szíveskedjen visszaküldeni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Csak akkor vagyunk kötelesek a terméket visszavenni, ha azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza.

7. Szállítás

A szállítmányozást a Rajapack Kft.-től eltérő más partner fuvarozók végzik.

7.1 Szállítási idő

A Megrendelő által megrendelt Termékek – az egyedi, a személyre szabott vagy a Katalóguson kívüli Termékek kivételével – az alábbi feltételek mellett kerülnek leszállításra:

 • Magyarországon belül: a 12 óra 00 perc előtt nyilvántartásba vett megrendelések esetén a szállítás 72 órán belül teljesül;

Az egyedi, a személyre szabott vagy a Katalóguson kívüli Termékek a Rajapack Kft. és a Megrendelő által egyeztetett határidőre kerülnek leszállításra.

Az egyes megrendelések szállítási határidejét a Rajapack Kft. által kiadott Megrendelés átvételi elismervény tartalmazza.

A szállításokat hétfőtől péntekig teljesíti a Rajapack Kft. A határidők – a vis maior események kivételével – munkanapokban értendők.

A fent említett határidők csak becslések, nem minősülnek kötelező érvényű határidőknek.

7.2 Szállítási cím

A szállítás a Megrendelő által az ajánlatában megadott címére történik, a Termékek Megrendelő (vagy meghatalmazottja) részére történő közvetlen átadásával. Minden szállítmányt szállítólevél kísér.

A Rajapack Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelésnek megfelelő Termékeket szállít, a Termékek épségének megőrzésére alkalmas csomagolásban.

A Rajapack Kft. jogosult a Termékek részleges és/vagy határidő előtt leszállítására, amennyiben a leszállított Termék felhasználható a Megrendelő számára az ajánlatban meghatározott célra és a fennmaradó Termékek leszállítása biztosított, továbbá a részleges szállítás nem jár jelentős kiadással és munkával a Megrendelő számára.

A részleges és/vagy idő előtti szállítás esetén a számla fizetési határidejének a meghatározásakor a Megrendelés átvételi elismervényben megjelölt szállítási határidőt kell figyelembe venni.

7.3 Fenntartások

A Termékek átvételekor a Megrendelő feladata, hogy a fuvarozó jelenlétében ellenőrizze a leszállított Termékek megfelelő állapotát a Ptk. 6:127. § (1) bekezdése alapján. A Termékek elvesztése vagy sérülése esetén a Megrendelő az átvételkor köteles esetleges fenntartásait, észrevételeit jelezni.

A Megrendelőnek a megrendelt Termékek kézhezvételétől számított harminc (30) naptári nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy írásban kérelmet nyújtson be, melyben pontosan meg kell jelölni a hiba/sérülés okát, jellegét, természetét és mértékét.

8. Vevőszolgálat – Reklamációk

A Megrendelő a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy panasz esetén a Rajapack Kft. kéri, hogy a Megrendelő vegye fel a kapcsolatot a Rajapack Kft. vevőszolgálatával e-mailben vagy telefonon, az alább megadott címeken és/vagy telefonszámokon. Minden reklamációt emailben vagy telefonon kell jelezni.

E-mail: ugyfelszolgalat@rajapack.hu

Telefon: 06 1 700 1260

Postacím: Rajapack Kft. 1117 Budapest Október 23.-a utca 8-10. 4 em. 458-as iroda

9. Joghatóság kijelölése

A JELEN ÁSZF ÉS A BELŐLE EREDŐ ÜZLETI KAPCSOLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, ÉRTELMEZÉSÉVEL, VÉGREHAJTÁSÁVAL, MEGOLDÁSÁVAL, KÖVETKEZMÉNYEIVEL ÉS FOLYOMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS ESETLEGES VITÁKAT A RAJAPACK KFT. SZÉKHELYE SZERINT ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK ELÉ KELL TERJESZTENI.

10. Személyes adatok

A szerződés teljesítésének keretében a Rajapack Kft., mint adatkezelő jogosult és köteles a Megrendelő vagy annak munkavállalójára (munkavállalóira) vagy munkatársaira vonatkozó személyes adatokat gyűjteni, és azokat az adatgyűjtés célját meg nem haladó ideig megőrizni.

Ezen információk kezelése és tárolása olyan feltételek mellett történik, amelyek biztosítják az adatok biztonságát és titkosságát a hatályos szabályozásnak megfelelően. Az összegyűjtött adatokkal és a jogaival kapcsolatos további információkat a https://www.rajapack.hu/adatvedelmi-szabalyzat_cms_000038.html weboldalon elérhető adatvédelmi szabályzatunkban talál.
Továbbá a Raja Group adatvedelem@rajapack.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

11. Alkalmazandó jog – A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF és a belőle eredő üzleti kapcsolatok a magyar jog hatálya alá tartoznak.

Az ÁSZF magyar nyelven készült. Amennyiben egy vagy több nyelvre lefordításra kerül, vita esetén csak a magyar szöveg minősül hitelesnek.

12. A Megrendelő elfogadása

A Megrendelő kifejezetten jóváhagyja és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, továbbá kijelenti és elismeri, hogy mindezeket teljes mértékben ismeri, ezért lemond bármilyen ellenkező értelmű dokumentum, különösen saját általános szerződési feltételeinek érvényesítéséről.